Hembygdsmuseet Pavelund

 

 

Vi har haft [counter] besökare på vår hemsida.

 

 

 

Vill Du bli medlem i vår hembygdsförening?

Årsavgiften är:

100:-

Använd bankgirokonto:

5225-1774

 

Tack för Ditt stöd!

 

Överums Hembygdsförening bildades på initiativ av överingenjör Gösta Klemming vid AB Överums Bruk. Den 3 mars 1960 kallades intresserade till bildandet av en Hembygdsförening i Överum till möte i Vallonen den 16 mars 1960.

Av Hembygdsföreningens första protokoll framgår att Överums Hembygdsförening föddes vid detta sammanträde under ordförandeskap av Gösta Klemming och med Sven Millerfelt vid protokollet. En interimsstyrelse valdes som bestod av ordförande Gösta Klemming samt ledamöterna John Carlsson, Elis Åström, Gunnar Lindberg och Sven Millerfelt.

 

                           

Skylt vid bruksmuseet

Överums Socken

Ortnamnet (Øfrarum år 1390) innehåller formerna övre och rum, ett namn som är givet i relation till Reverum i Lofta socken och syftar på platsens läge längre upp längs vattensystemet.

Överum blev egen kommun och församling först år 1931. Bruket var dessförinnan uppdelat på de fem närmast kringliggande socknarna. Kommunen Överum blev en kort historia. Den levde ett intensivt liv under åren 1931-1970. Under den tiden växte Överum till ett modernt och blomstrande industrisamhälle med allt vad därtill hör. Folkmängden ökade med över 1300 personer, och nästan 350 egnahems villor byggdes. Dessutom byggdes hyreshus, ålderdomshem, skola, kommunalhus, affärscentrum och Folkets Hus. Sedan 1970 tillhör Överum Västerviks kommun.

Överum är en bruten skogsbygd med spridd dal- och strandbebyggelse samt bruksbebyggelse i tätorten. Cirka 95 fornlämningar är kända, flertalet utgörs av rösen och stensättningar av bronsålderstyp, delvis inom tre gravfält. Två fornåldersborgar är kända.

Orten har alltid varit starkt beroende av den dominerande bruksindustrin. Denna var under många år en av länets största industrier, och hade på 1970-talet över 1000 anställda. Plogar är fortfarande huvudprodukten och idag har AB Överums Bruk 170 anställda. Dessutom finns nu ett flertal mindre företag. Drygt 1300 personer bor idag i samhället, ett modernt industri- och villasamhälle med allt vad därtill hör: Högstadieskola, vårdcentral, ålderdomshem, sporthall, idrottsplan, fritidsgård, Folkets hus samt ett antal affärer.

 

                                    

                                                                  Överums kyrka

 

Överums kyrka var från början en så kallad brukskyrka, vilket innebar att företaget Överums Bruk var ägare och avlönade predikanten. Första kyrkan var primitiv "predikolokal vid "masugnsbacken" som fungerade som gudstjänstlokal från 1750-talet och fram till 1825.

Kyrka nummer två var den byggnad som i dag är församlingshem och som ligger till höger om bildens kyrka. Den kallades på sin tid "Doktor Fjellstedts kyrka" och tjänstgjorde som andaktslokal fram till 1872 då nuvarande kyrkan invigdes.

Den nya kyrkan byggdes på initiativ av greve Stackelberg och huvudsakligen på hans bekostnad. Bruksbefolkningen insamlade medel och deras frivilliga arbete gav också ett betydande bidrag. Missionsförsamlingen var ägare till kyrkan fram till 1883, då den skänktes till bruksbolaget. Kyrkan hade från början inget torn. Tillbyggnad av torn och vapenhus gjordes 1886, och bekostades av dåvarande disponent Hovard Haslucks far, D.S. Hasluck.

Vid en omfattande renovering 1932, "av bruksledningen frikostigt understödd", tillkom sakristian och koret. Denna renovering skedde efter det att Överum blev egen församling 1931. Innan dess var bruket uppdelat på de fem närmast liggande socknarna. Överums församling blev nu ny ägare till kyrkan. 1940 tillkom en ny altartavla, skänkt av disponentfamiljen Sundberg, och 1966 gjordes en allmän renovering av interiören.